نویسنده = بذرافشان، آمنه
تعداد مقالات: 3
1. فراتحلیل )متا آنالیز( استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 101-117

آمنه بذرافشان؛ رضوان حجازی؛ علی رحمانی؛ سوسن باستانی


2. پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1391، صفحه 37-48

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ آمنه بذرافشان


3. افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 67-77

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ مهدی محمدآبادی؛ آمنه بذرافشان