نویسنده = احیایی، هدیه
تعداد مقالات: 1
1. مهندسی حسابداری

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 97-112

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدیه احیایی