نویسنده = پهلوان، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سطوح مدیریت سود بر هزینه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 55-67

فاطمه داروغه حضرتی؛ زهرا پهلوان