نویسنده = آذین فر، کاوه
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین کیفیت حسابرسی و نوع صنعت

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 19-30

رمضانعلی رویایی؛ کاوه آذین فر


2. ارتباط بین شاخص های مکتب تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1391، صفحه 25-35

احمد یعقوب نژاد؛ رمضانعلی رویایی؛ کاوه آذین فر