نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 1
1. نقد پژوهش های کیفیت گزارشگری مالی و ارایه نظریه "اطلاعات-عدم اطمینان محور" جهت ارایه تعریف مفهومی کیفیت

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 1-18

حسین اعتمادی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر؛ رضا حصارزاده