نویسنده = ستایش، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان با رویکردی بر روش های داده کاوی

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 69-82

محمدحسین ستایش؛ فهیمه ابراهیمی؛ سیدمجتبی سیف؛ مهدی ساریخانی