نویسنده = بنی طالبی دهکردی، بهاره
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل موضوعی نشریات علمی‌–پژوهشی حوزه مالی و حسابداری در ایران و مقایسه با نشریه Finance آمریکا با مدل پانل دیتا

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 31-42

فریدون رهنمای رود پشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان


2. تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری در ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 121-143

فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان