نویسنده = مشکین، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی با بازده سهام شرکتها و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این روابط

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 1-14

رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ مسعود مشکین