نویسنده = جلیلی، آرزو
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر سوگیری های قضاوتی بر کارکرد تکنیک های حسابداری مدیریت

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 75-90

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ آرزو جلیلی


4. حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن (تحلیل تعاملی و رفتاری)

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 81-91

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ آرزو جلیلی


5. حسابگری ذهنی: چالشی نو بر مدل‌های کلاسیک مدیریت مالی

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 37-49

اسماعیل مشیری؛ آرزو جلیلی