نویسنده = محسنی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عوامل موثر بر نرخ بازده دارایی ها با تاکید بر راهبردهای تجاری

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 1-13

فرزین رضایی؛ رضا محسنی؛ مریم رایقی