نویسنده = اخلاقی، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره برساختار سررسید بدهی شرکت

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 59-74

زهره حاجیها؛ حسنعلی اخلاقی