نویسنده = پوراحمد، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر وقفه های زمانی متغیرهای مالی در پیش بینی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 45-56

احمد خدامی پور؛ رضا پوراحمد؛ علی ترک زاده ماهانی