نویسنده = فتاحی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط ویژگی های تردید حرفه ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم گیری آنها

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 43-59

زهره حاجیها؛ احمد گودرزی؛ زهرا فتاحی