نویسنده = مروارید عراقی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات مثبت سود هر سهم و قیمت سهام : آزمون فرضیه ثبات رفتاری

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 67-77

بهمن بنی مهد؛ مهدی مراد زاده فرد؛ فاطمه مروارید عراقی