نویسنده = زنجیردار، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وتحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 79-91

مجید زنجیردار؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ زهرا مداحی