نویسنده = تقوی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 1-14

هاشم نیکو مرام؛ مهدی تقوی؛ حمید احمدزاده