نویسنده = یزدانیان، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 17-32

بهمن بنی مهد؛ یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان