نویسنده = رضائی ملک، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان بهبود عملگرهای مالی سازمان با پیاده سازی سیستم مدیریت دانش

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 33-46

رضا رادفر؛ نرگس رضائی ملک؛ محمد رضائی ملک