نویسنده = باقرپور ولاشانی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 83-102

محمد علی باقرپور ولاشانی؛ سمیه ظفرزاده