نویسنده = مددی زاده، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ویژگیهای هیأت مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، پاییز 1393، صفحه 53-67

جمال بحریثالث؛ یعقوب بهنمون؛ ابراهیم مددی زاده