نویسنده = رضایی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 13-27

سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی