نویسنده = علیزاده، نادی
تعداد مقالات: 1
1. روندی به سوی گزارشگری مالی الکترونیکی: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برافشای داوطلبانه اطلاعات شرکت

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 73-92

کریم نوروزی پور؛ مهدی محمدی؛ نادی علیزاده