نویسنده = عباسی، شعیب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر صدور گزارش مشروط حسابرسی: کاربرد روش شبکه عصبی

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 25-39

پیمان امینی؛ کامران محمدی؛ شعیب عباسی