نویسنده = طیبی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 1-12

زهرا دیانتی دیلمی؛ وحید طیبی