نویسنده = محمدزاده، آرش
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه پیش بینی هزینه ها با استفاده از روش های آماری و شبکه عصبی مطالعه موردی: شهرداری اصفهان

دوره 4، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1390، صفحه 109-126

امیر محمدزاده؛ نسرین مهدی پور؛ آرش محمدزاده