نویسنده = زارعی سودانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نقش فروش و سود در ارزشیابی شرکت (مورد مطالعه: صنعت سیمان)

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تابستان 1390، صفحه 41-55

هاشم نیکومرام؛ علیرضا زارعی سودانی