نویسنده = دهقان، منصور
تعداد مقالات: 1
1. وجه نقد حاصل از عملیات و مدیریت سود: آزمون مدل K-S

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تابستان 1390، صفحه 23-39

حمید رضا بزاززاده؛ منصور دهقان