نویسنده = شماخی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مهندسی مجدد بهای تمام شده در شرکتهای بیمه بازرگانی

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تابستان 1390، صفحه 11-22

حمیدرضا شماخی