نویسنده = کولیوند، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانایی روش مستقیم و غیرمستقیم برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و ارزیابی سودمندی آن برای سرمایه گذاران

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تابستان 1390، صفحه 1-10

غلامرضا کردستانی؛ بهمن کولیوند؛ عباس زند عباس آبادی