نویسنده = زند عباس آبادی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی توانایی روش مستقیم و غیرمستقیم برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و ارزیابی سودمندی آن برای سرمایه گذاران

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تابستان 1390، صفحه 1-10

غلامرضا کردستانی؛ بهمن کولیوند؛ عباس زند عباس آبادی


2. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 79-91

دکتر علی اسماعیل زاده مقری؛ دکتر محمد جلیلی؛ عباس زند عباس آبادی