نویسنده = عسگری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق انتقادی به مثابه بستری برای حسابداری انتقادی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 123-134

سعید عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد گودرزی