نویسنده = خرّم، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به منظور کاهش هزینه های نمایندگی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 61-75

هاشم ولی پور؛ علی خرّم