نویسنده = اسکندری، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق TOPSIS در تحلیل پوششی داده ها)

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 19-30

محمدرضا رستمی؛ جواد قاسمی؛ فرزانه اسکندری