نویسنده = ولی پور، دکتر هاشم
تعداد مقالات: 2
1. مربوط بودن سطوح و اجزاء سود گزارش شده برای پیش بینی ارزش شرکت

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 93-107

دکتر هاشم ولی پور؛ وهاب رستمی؛ علیرضا شهابی


2. موقعیت استراتژیک و ارزشیابی عملکرد شرکت

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 17-29

دکتر هاشم ولی پور؛ ستار باصری