نویسنده = اسماعیل زاده مقری، دکتر علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 79-91

دکتر علی اسماعیل زاده مقری؛ دکتر محمد جلیلی؛ عباس زند عباس آبادی