نویسنده = فضل الهی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تورم و پول غیر ملی بر متغیرهای اساسی اقتصاد با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری(VAR)

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 41-50

دکتر سید عباس حیدری؛ میر فیض فلاح شمس؛ حسین فضل الهی؛ حمیدرضا کردلویی