نویسنده = رجبی فرجاد، حاجیه
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 29-40

کرم اله دانش فرد؛ حاجیه رجبی فرجاد