نویسنده = نیکومرام، دکتر هاشم
تعداد مقالات: 4
2. ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 59-80

دکتر هاشم نیکومرام؛ حیدر محمدزاده سالطه


3. بررسی دلایل کمبود پژوهشهای تجربی انجام شده در حوزه حسابداری مدیریت در ایران

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 83-104

دکتر هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی بیات


4. بررسی محتوای اطلاعاتی شاخص محافظه کاری حسابداری در پیش بینی سود و جریانات نقدی آتی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 17-33

دکتر هاشم نیکومرام؛ حسین زرافشان