نویسنده = طالب نیا، دکتر قدرت اله
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر جلب نظر سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 35-48

دکتر قدرت اله طالب نیا؛ دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ منصوره شهسواری


3. بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 75-89

دکتر قدرت اله طالب نیا؛ دکتر محمد ایمانی برندق؛ عسکر پور رضا