نویسنده = اکبری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین متغیرهای ورشکستگی آلتمن و تغییر حسابرس

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 41-47

دکتر بهمن بنی مهد؛ رضا اکبری