نویسنده = آزادوار، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل ارتباط میان فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد شرکت ها

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 13-23

دکتر محمدرضا شورورزی؛ ایمان آزادوار