نویسنده = اسمعیل زاده مقری، دکتر علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 1-12

دکتر علی اسمعیل زاده مقری؛ دکتر محمود همت فر؛ علیرضا زمانیان