نویسنده = داداشی، ایمان
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 217-232

سید مرتضی نبویان؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ بهرام محسنی ملکی


2. بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 65-73

دکتر یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی


3. تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیم پذیرش صاحبکار و حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 1-10

یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی