نویسنده = عبدالوند، کاوه
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تکنیک ترکیبیTOPSIS-DEA به منظور ارائه رویکردی در جهت ارزیابی چنددوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 105-119

دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ کاوه عبدالوند