نویسنده = دانشفرد، دکتر کرم اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش گزارش تفریغ بودجه در اعمال نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 93-103

دکتر کرم اله دانشفرد؛ حسن قزلباش