نویسنده = محمد پورزرندی، دکتر محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی (مطالعه موردی: شرکت تالیا)

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 49-58

دکتر مهرزاد مینویی؛ دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ نازنین نادری