نویسنده = وکیلی فرد، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 29-47

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فضل اله لک؛ عبدالرضا محسنی


2. بررسی رابطه بین مدیریت جریانات نقدی و هزینه بدهی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 73-81

حمیدرضا وکیلی فرد؛ مهری داودی