نویسنده = داودی، مهری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین مدیریت جریانات نقدی و هزینه بدهی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 73-81

حمیدرضا وکیلی فرد؛ مهری داودی