نویسنده = احمدی، صفورا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین اثرات اجرای مدیریت کیفیت اروپایی و ارزش افزوده بازار

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 35-46

احمد یعقوب نژاد؛ صفورا احمدی