نویسنده = حسینی، سید رسول
تعداد مقالات: 1
1. نقش اقلام تعهدی در عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان اقتصادی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 25-34

سید رسول حسینی؛ مهدی محمدی